Beretning fra forældrerepræsentantskabet ved Sct. Joseph Søstrenes Skole

 

Nærværende beretning vedrørende drøftelserne i skoleåret 2009/10 aflægges af det fungerende formandskab i henhold til § 8 i vedtægterne for forældrerepræsentantskabet.

 

Siden det forrige ordinære repræsentantskabsmøde den 28. oktober 2009 har vi haft det sædvanlige forårsmøde i forældrerepræsentantskabet den 5. maj 2010.

 

Det forløbne år har som det foregående skoleår været præget af planlægningen og gennemførelsen af byggeriet af den nye indskolingsbygning, og vi vil som formandskab gerne benytte denne vores sidste fælles beretning til at takke for det flotte indskolingshus.

 

Ved indvielsen den 20. august kunne alle ved selvsyn konstatere, at vi har fået et fantastisk velfungerende indskolingshus. Det var i det hele taget en festlig solrig dag, hvor alle kunne glæde sig over, at de mange års arbejde langt om længe er omsat til en så flot og brugbar bygning.

 

Formandskabet vil gerne på alle skolens forældres vegne takke den daglige ledelse Georg Høhling og René Engell for det kæmpe arbejde, de ud over deres almindelige skolerelaterede arbejde, har lagt i denne om- og tilbygning.

 

Det har været en indsats af de ekstraordinære, og vi vil gerne understrege, at man fra forældrenes side fuldt ud er klar over, at der er tale om en indsats, der går langt ud over, hvad man normalt kan forvente og kræve af en skoleleder og en viceinspektør. Det er arbejde, hvor hjertet har været bestemmende, - og for det siger vi forældre mange, mange tak.

 

Vi takker naturligvis også bestyrelsen og dennes formand for deres evne til visioner og langsigtet planlægning; og for at være en lydhør besluttende instans – ikke mindst når det gælder økonomi og budgetter – for uden dette var byggeriet aldrig gennemført.

 

Som forælder glæder man sig over alle forbedringer uanset hvilke klasser, der umiddelbart får glæde af dem, men det er ingen hemmelighed, at forældrekredsen som helhed ser frem til næste etape i moderniseringen af skolen og håber på en lige så smidig gennemførelse af skoleudviklingsplanens fase 3. Hvis vi tæller planlægningsårene med, så gerne lidt hurtigere end fase 2, om kommune, økonomi etc. tillader det.

 

Vi ser i øvrigt frem til at forældrerepræsentantskabets idéer om beplantning, hyggekroge mv. til glæde for de større klasser følges op af konkrete projektforslag.

 

Selvom vi i forældrerepræsentantskabet naturligt har været optaget af byggeriet, har vi i lige så høj grad fokuseret på den daglige trivsel for store som for små. Det være sig i evalueringen af indførelsen af trivselsplaner i klasserne, som på det nære plan, hvor byggeriet har været et spændende men også udfordrende element i dagligdagen.

 

Skolen har været god til løbende at informere både elever og forældre om byggeplanerne og om gennemførelsen af selve byggeriet. Det har været tidskrævende for alle ikke mindst for skolens daglige ledelse, men alt er gennemført på bedste måde og endda stort set til tiden.

 

Formandskabet har løbende informations- og arbejdsmøder med skolens daglige ledelse, hvor vi drøfter emner i relation til undervisningen og dagligdagen på skolen. Dialogen er åben og positiv, og efter formandskabets opfattelse udbytterig for både forældre og skolens ledelse.

 

Vi har med godt udbytte fastholdt den klasse- og aldersspecifikke drøftelse på delmøderne i januar/ februar for indskolingen, mellemtrinet og overbygningen.

 

Gennem institutionen ”Forældrerepræsentantskabet” med dertil hørende møderække udøver forældrene på en god og operationel måde det såkaldte ”almindelige tilsyn” med skolens virksomhed, hvor man har en væsentlig medindflydelse på skolens virke.

 

Skolen har en mangeårig tradition for, at forældrekredsen lader det "almindelige tilsyn" udøve gennem forældrerepræsentantskabet, og konstruktionen fungerer på vores skole på en særdeles tilfredsstillende måde, hvor der skabes kontinuitet i dialogen mellem skolen og forældre på en måde, som efter formandskabets opfattelse ellers ikke ville være mulig. Formandskabet anbefaler således, at denne konstruktion fortsætter.

 

Af de forskellige emner der i årets løb er passeret i forældrerepræsentantskabets regi, har formandskabet i år valgt at redegøre nærmere for følgende:

 

·        Forældremøder
Der afholdes to forældremøder pr. skoleår. Det første afholdes i løbet af september måned med bl.a. valg af forældrerepræsentant – og det andet møde afholdes i marts/april måned.
To faste møder blev indført fordi både skolen og forældrene oplever, at den sociale trivsel i klassen er bedre, når forældrene har mulighed for i foråret at følge op på de drøftelser om trivsel og social indsats, som man indleder skoleåret med.

 

·        Forældreaftaler
I de klasser hvor forældrene har gennemgået processen med at indgå en forældreaftale, er disse nu en forlængelse af den trivselsaftale som udarbejdes i klassen, men også i år må formandskabet konstatere, at tilbagemeldingerne fra forældrerepræsentanterne er sparsomme.
Det er formandskabets holdning, at lige præcis her er det fornuftigt med et fælles stykke ”papir” i den papirløse skole! Drøftelserne kan fx munde ud i nogle få men klare beslutninger, der skrives i et dokument i klassens virtuelle arkiv.
Hvis man overhovedet kan have en mærkesag som formand, har det for den afgående formand været forældreaftalerne, og jeg må en sidste gang fremhæve, at de forældre, der har været processen igennem, generelt oplever en bedre og mere positiv trivsel i klassen. Ved en drøftelse af fælles holdninger på et forældremøde bliver alle forældre i klassen - uanset om og hvordan man når frem til en egentlig aftale - opmærksomme på, at fastlæggelse af klassens spilleregler i en forældreaftale handler om at sikre klassens fortsatte trivsel udenfor skoletiden, men ikke har til hensigt at lette/ overtage forældrenes individuelle opdragelsesansvar eller grænsesætning. Se i øvrigt punktet To gode råd under Forældrekreds på skolens hjemmeside www.sct-joseph.dk

 

·        Delmøder
Delmøderne med skolens daglige ledelse for hhv. indskolingen (0.-3.kl.), mellemtrinnet (4.-6.kl.) og overbygningen (7.-9.kl.) med deltagelse af de respektive forældrerepræsentanter/ suppleanter blev også i år gennemført i januar og februar måned.

Delmøderne er en uformel drøftelse af emner, der er målrettet den specifikke aldersgruppe.

Der skrives ikke referat fra møderne, men emner af almen interesse for alle tages op på de fælles repræsentantskabsmøder.

I år var et væsentligt emne skolens overgang til papirløs skole og de deraf afledte ændringer i dagligdagen, jf. drøftelserne på de seneste forældrerepræsentantskabsmøder. Der stilles krav til både elever og forældre i denne forbindelse blandt andet vedrørende adgang til og brug af PC hjemme, elevernes styring af lektiebog på nettet, brug af ForældreIntra herunder advis mv., men vi er stadig i gang med indkøringsfasen, og dialogen om optimering fortsætter.

Kommunikation er ligeledes et fast emne på delmøderne, og der henvises i denne forbindelse til notatet ”Tilsyn, kompetence og kommunikation, der findes på hjemmesiden under Forældrerep.

 

·        Skolefrokostordning og kostpolitik

Siden maj 2009 har Bagelmaker og Cater stået for levering af bagels, sandwich og salater. Ordningen kunne fungere bedre, men forældrerepræsentantskabet besluttede sidste år ikke at bruge flere kræfter på skolefrokostordningen før byggeriet var afsluttet, og det nye hjemkundskabslokale i underetagen kunne tages i brug. Vi forsøgte inden sommerferien at få SMAG fra Femvejen til at give tilbud på levering af sandwich og salater mv., men de besluttede desværre ikke at give sig i kast med levering af skolefrokost.
En sund kostpolitik og en god skolefrokostordning er væsentligt for forældrene på vores skole, og dette er derfor et område, der skal tages fat på i indeværende skoleår.

 

·        Personale

Der føres også på dette område en konstruktiv dialog mellem formandskabet og skolens ledelse.

 

Ovennævnte emner er blot et udvalg af de mange forskellige spørgsmål, store som små, som formandskabet som jeres forbindelsesled til skolens daglige ledelse bliver orienteret om eller har indflydelse på.

 

Det er os som forældrekreds, der gennem forældrekredsmøder og forældrerepræsentantskabet udøver det "almindelige tilsyn" med skolens daglige virke; tilsynet med dét skolens daglige ledelse plejer at kalde elevernes arbejdsplads.

 

Vi skal være glade for den konstruktion, og for det gode samarbejde forældrerepræsentanterne har med skolens ledelse, fordi den netop giver plads til fornuftig løbende dialog om børnenes trivsel.

Det giver i de fleste tilfælde en bedre kontakt og dialog med skolen, også på områder, hvor man måske som udgangspunkt ikke har samme syn, men hvor en kontinuerlig kontakt giver en lettere drøftelse af skolens oplevelse af eleven på ”arbejdspladsen” og forældrenes oplevelse af samme, således som den er videregivet af eleven.

 

Tak fra formandskabet

Afslutningsvis vil formandskabet også i år sige tak til alle forældrerepræsentanter og suppleanter for jeres arbejde for fællesskabet og for godt samarbejde i repræsentantskabet.

 

 

Og tak fra formanden for nogle uforglemmelige år

Som formand vil jeg gerne sige en dybfølt tak til forældrerepræsentantskabet, til de mange repræsentanter og suppleanter som i de forløbne år har bakket mig op - og genvalgt mig.

 

Tak til dig Marina for nogle rigtig gode og spændende år; jeg har været utrolig glad for vores samarbejde i det vi lidt højtideligt kalder formandskabet, og tak fordi du vil fortsætte.

 

Det har været en udsøgt fornøjelse af få lov til at være jeres formand og repræsentere jeres synspunkter overfor skolens ledelse. Når vi taler frivilligt arbejde – og der er jo meget på dagsordenen og i medierne i disse år – må jeg sige, at ”arbejdet med samarbejdet” på ens børns skole er noget af det mest tilfredsstillende, man kan begive sig i kast med.

 

I vores tilfælde er det selvfølgelig blevet endnu bedre af, at vi har en særdeles lydhør ledelse på skolen, og jeg vil gerne rette en lige så stor tak til Georg og René; det har været nogle meget spændende år vi har været igennem sammen, - samarbejdet har været upåklageligt, og jeg kommer til at savne jer alle meget.

 

 

Charlottenlund, den 27. oktober 2010

 

Pernille Hoeck (formand)

Marina Skiern (næstformand)