Referat af møde i forældrekredsen

Sct. Joseph Søstrenes Skole den 27. oktober 2010

 

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold
  3. Erklæring fra den tilsynsførende
  4. Beretning fra forældrerepræsentantskabet
  5. Valg af bestyrelsesmedlem
  6. Fastsættelse af det højeste antal suppleanter og valg af suppleanter
  7. Eventuelt

 

Mødet var rettidigt indkaldt via ForældreIntra samt på skolens hjemmeside www.sct-joseph.dk, hvor dagsordenen med kommentarer kan ses.

 

Der var mødt 19 forældrerepræsentanter/suppleanter, den afgående formand for forældrerepræsentantskabet, Pernille Hoeck, samt enkelte forældre.

Til stede var endvidere skolens daglige ledelse Georg Høhling og René Engell, bestyrelsens formand Henning Fink Jensen samt repræsentant fra Pædagogisk Råd, Lars Rosenkilde.

 

Pkt. 1:   Valg af dirigent og referent

 

Pernille Hoeck blev valg til dirigent.

 

Pkt. 2:   Skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold

 

Georg Høhling (GH) og René Engell (RE) orienterede om skolens økonomiske og driftsmæssige forhold med en PowerPoint præsentation, og ledelsens gennemgang var også i år særdeles grundig og detaljeret med et meget højt informationsniveau til gavn for det gode samarbejde mellem forældre og skole. Forældrekredsen udtrykte igen i år meget stor tilfredshed med den meget detaljerede og informative gennemgang af skolens forhold.

 

Der henvises til PowerPoint-præsentationen på skolens hjemmeside under fanen Forældrekreds / Kredsmøde 10 www.sct-joseph.dk

 

Om økonomien kunne ledelsen oplyse, at skolen har et øget elevantal endda bedre end budgetteret, således at vi pr. 1. september 2010 har 425 elever. Trods renteudgifter til lån i forbindelse med den nye indskolingsbygning, bygningsrelaterede afskrivninger, faldende tilskud pga. regeringens genopretningsplan, øgede udgifter i henhold til læreroverenskomsten, stigende husleje mv., kommer skolen ud med beskedne overskud.

Der henvises til relevante dias i powerpointen.

 

Pkt. 3:   Erklæring fra den tilsynsførende

 

Det eksterne tilsyn er i år foretaget af Eva Hvidt, udpeget af Gentofte Kommunes kommunalbestyrelse. Tilsynserklæringen kan læses på skolens hjemmeside under fanen Tilsyn. 

 

Forældrekredsen besluttede sidste år at lade kommunalbestyrelsen udpege den tilsynsførende for en ny 4-årig periode og i øvrigt afvente gennemførelse af den nye lovgivning på området.

 

Pkt. 4:   Beretning fra forældrerepræsentantskabet

 

Beretningen om forældrerepræsentantskabets virke i det forløbne år blev forelagt af forældrerepræsentantskabets formandskab. Beretningen kan læses i sin helhed på skolens hjemmeside under fanen Forældrekreds / Beretning 10.

 

Det har gennem årene været praksis på skolen, at forældrekredsen vælger at lade det ”almindelige tilsyn” udøve gennem forældrerepræsentantskabet, som er sammensat af en repræsentant fra hver klasse. Arbejdsformen fremmer en åben og konstruktiv dialog mellem forældrene og skolen, og såvel skolens bestyrelse og daglige ledelse som det fungerende formandskab for forældrerepræsentantskabet anbefaler, at denne praksis fortsættes.

 

Forældrekredsen vedtog fortsat at lade ”det almindelige tilsyn” udøve gennem forældrerepræsentantskabet.

 

Pkt.  5:  Valg af bestyrelsesmedlem

 

Maja Thylander blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem for 2 år.

 

Pkt. 6:   Fastsættelse af det højeste antal suppleanter og valg af suppleanter

 

Forældrekredsen valgte Jens Bødtcher Hansen som ny suppleant til bestyrelsen, og han  indtræder straks i bestyrelsen pr. 1. november 2010, idet Knud Foldschack grundet arbejdsopgaver har ønsket at trække sig fra bestyrelsen midt i valgperioden. Jens Bødtcher Hansen sidder således i bestyrelsen i Knud Foldschacks resterende del af funktionsperioden, hvilket vil sige indtil 1. november 2011.

 

Nina Nørregaard blev valgt som suppleant for 1 år (til 2011).

 

Bestyrelsen består derefter pr. 1. november 2010 af:

Henning Fink-Jensen, formand og udpeget af Sct. Joseph Søstrenes Ordenssamfund

Anette Thomsen udpeget af menighedsrådet ved Sct. Andreas Kirke

Christina Scavenius udpeget af den katolske biskop

Maja Thylander (til 2012)

Jens Bødtcher Hansen (til 2011)

 

Pkt. 7:   Eventuelt

 

Ingen punkter under dette punkt.

 

Mødet sluttede kl. 20.45, hvorefter man fortsatte med det ordinære forældrerepræsentantskabsmøde.

 

Referent: Pernille Hoeck