Referat af forældrerepræsentantskabsmøde den 5. maj 2010

 

 

Tilstede: 0A, 0B, 1B, 2A, 2B, 3A, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7B, 9B bestyrelsesformanden

Henning Fink Jensen, Georg Høhling, René Engell og Lars Rosenkilde. 6 klasser var ikke repræsenteret.

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af referat fra møde 28. oktober 2009
  4. Drøftelse af indkomne forslag
  5. Orientering om skolens virke herunder byggeriet v/ Georg Høhling
  6. Orientering om fyraftensmøderne
  7. Eventuelt

 

Ad dagsorden pkt. 1 - Valg af dirigent

Pernille hoeck

 

Ad dagsorden pkt. 2 - Valg af referent

Pernille Hoeck

 

Ad dagsorden pkt. 3 - Godkendelse af referat fra møde 28. oktober 2009

Referatet blev godkendt uden yderligere kommentarer. Referatet findes på skolens hjemmeside under Forældrerepræsentantskabet.

 

Ad dagsorden pkt. 4 - Indkomne forslag.

Inden man gik i gang med behandlingen af de resterende dagsordenspunkter fik vi alle en meget interessant rundvisning i det nye indskolingshus. Byggeriet er på skinner i forhold til tidsplanen, og alle var meget begejstrede for de spændende muligheder, der vil være med de nye multifunktionelle lokaler. Også udendørsarealerne blev beset som optakt til aftenens drøftelser.

 

Spørgsmål/forslag 1 var fremsendt af Tina Ravn, 2B vedrørende ForældreIntra, og GH gennemgik skolens planer for den papirløse fremtid, jf. tidligere HUSK og information på forældremøderne. Man lytter meget til alle gode forslag til udvikling og forbedring af ForældreIntra mv. fra forældrene, og alle opfordres fortsat til at komme med input fx til skolens webmaster Richard Høhling rh@sct-joseph.dk Skolen vil løbende orientere om ”Projekt Papirløs Skole” bl.a. på kommende HUSK og på hjemmesiden. Alle forældrerepræsentanter opfordres til at minde forældrene i deres klasse om, at alle - både forældre og elever - efter sommerferien skal vare i stand til at kommunikere elektronisk med skolen herunder som forælder være tilmeldt ForældreIntra. For så vidt angår eleverne drøftede man nutidens krav til adgang til PC både på skolen og i hjemmet, og selv om det ikke er et krav, at eleverne har egen PC, skal alle dog som minimum have adgang til en PC med internetopkobling i hjemmet, som kan anvendes i forbindelse med lektielæsning. Skolen overvejer, at alle elever fra og med mellemtrinet efter sommerferien skal have elektronisk lektiebog, der løbende opdateres i timerne. Her er det væsentligt, at alle forældre om man så må sige ”kobler sig fra” lektierne og overlader dette ansvar til børnene, hvor det retteligt hører hjemme.

 

Man valgte ikke at referere yderligere fra den omfattende drøftelse, da ledelsen med dette forældrerepræsentantskabsmøde er ude i en høring, hvor relevante inputs opsamles. Høringen indeholder desuden et møde med Pædagogisk Råd, og først efterfølgende - og inspireret af inputs herfra og fra repræsentantskabet - vil ledelsen beslutte sig for en vejledning om brugen af Intra.

 

Forslag 2 fra Maja Thylander, 5B omhandlede mulighederne for at gøre noget for 4-9. klassernes gårdmiljø, således at de også efter sommerferien har noget nyt og spændende at være i. Her tænkes bl.a. på spil og små udendørs kroge med krukker og planter. Forældrene vil meget gerne gøre noget herunder bidrage økonomisk til sagen. Skolens ledelse var meget begejstret for forslaget og opbakningen og vil snarest tage initiativ til et oplæg til forældrene om sponsorer. Forslaget faldet fint i tråd med GH og RE’s drøftelser med elevrådsrepræsentanterne, som var blevet inviteret til en brainstorming den 28. april om emnet. Alle bakkede op om ideen og opfordrede skolen til at handle hurtigt her før sommerferien.

 

Signe Ottesen, 1B foreslog en rengøringsdag med deltagelse af forældrene.

 

Ad dagsorden pkt. 5 - Orientering om skolens virke herunder byggeriet v/Georg Høhling.

 

GH havde medtaget sin gennemgang af status om skolens virke og byggeriet under det forrige dagsordenspunkt, men fremhævede bl.a. atter at trafikforholdene har været en udfordring det sidste års tid, og at alle forældre fortsat må opfordres til at parkere længere væk fra skolen. Skolepatruljen er flyttet til Skovgårdsvej. Som en god nyhed for elevernes trafiksikkerhed kunne GH orientere om, at kommunens afdeling Vej og Park har taget initiativ til opsætning af midterrabat med optegnede spærreflader  på Skovgårdsvej ud for Skovkrogen. Arbejdet forventes igangsat snarest

 

Om seksualundervisningen orienterede GH om den nye vejledning og skolens initiativer på området, hvor man er proaktive i forhold til vejledningerne. Der vil blive orienteret yderligere om indholdet for de respektive klasser i det kommende skoleår

 

Ad dagsorden pkt. 6 - Orientering om fyraftensmøderne

 

Punktet blev inddraget i behandlingen af de forrige punkter.

 

GH nævnte et enkelt punkt fra fyraftensmøderne, hvor det var blevet foreslået, at opsparing til lejrskole i overbygningen skete via skolepengene, og da ledelsen både synes, at idéen er god og forholdsvis let at administrere, vil man iværksætte en sådan ordning.

 

Om formen og indholdet af fyraftensmøderne i øvrigt kan man læse i tidligere referater.

 

Ad dagsorden pkt. 7 - Eventuelt

 

Misbrug af elektroniske medier er desværre et ”evigt” emne, som man også i det kommende år vil bruge tid på også i forældrerepræsentantskabets regi.

 

Madordning

Der er ikke gjort nye forsøg med madordning siden vi entrerede med Bagelshoppens cateringkoncept ”Bagelmaker”. Udsalget fra kælderen, hvor det har været muligt at købe sandwich/bagels, salater og frugt, har fungeret nogenlunde, men vi har afventet færdiggørelse af byggeriet og dermed de nye faciliteter i forbindelse med lokalerne til hjemkundskab, før vi iværksatte nye initiativer vedr. madordningen. Det forholdsvis nyåbnede SMAG i femvejen blev bragt i forslag af Charlotte Astrup, 2A og det vil vi se nærmere på.

 

HUSK at I altid kan sende forslag, spørgsmål eller andre bemærkninger til Marina Skiern på marina@skiern.dk og Pernille Hoeck isc@mail.dk

 

 

Referent: Pernille Hoeck