Referat af forældrerepræsentantskabsmøde

Sct. Joseph Søstrenes Skole den 27. oktober 2010

 

 

Til stede:

Repræsentanter og/eller suppleanter for alle klasser bortset 9a.

Skolens bestyrelse: Formand Henning Fink Jensen

Skolens ledelse: Georg Høhling, René Engell

Repræsentant fra Pædagogisk Råd: Lars Rosenkilde.

 

Ad dagsordenen pkt. 1 og 2 - valg af dirigent og referent

Som dirigent og referent valgtes Pernille Hoeck.

 

Ad dagsordenen pkt. 3 - godkendelse af referat fra 5. maj 2010

Referatet blev godkendt.

 

Ad dagsordenen pkt. 4 - beretning fra forældrerepræsentantskabet

Beretningen blev fremlagt på forældrekredsmødet og kan læses i sin helhed på skolens hjemmeside under fanen Forældrerep / Beretning 10 www.sct-joseph.dk

 

Der blev redegjort for årets arbejde i følgende punkter:

         Fast 2 årlige møder i forældrerepræsentantskabet

         Det nye indskolingshus

         Formandskabets løbende informations- og arbejdsmøder

         Det ”almindelige tilsyn” med skolens virksomhed

         To forældremøder hvert skoleår

         Forældreaftaler

         Delmøder for henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og overbygningen

         Skolefrokostordning og kostpolitik

         Tak til alle forældrerepræsentanter og til skolens ledelse

         Og en særlig tak fra den afgående formand

 

Ad dagsordenen pkt. 5 - orientering om skolens virksomhed og økonomi

Der henvises til referatet fra forældrekredsmødet samme dag. Ledelsens meget detaljerede og informative PowerPoint-præsentation kan ses på skolens hjemmeside under fanen Forældrekreds / Kredsmøde 10.

 

Ad dagsordenen pkt. 6 – orientering om erklæring fra den tilsynsførende

Erklæring fra den tilsynsførende Eva Hvidt blev oplæst på forældrekredsmødet. Tilsynserklæringen kan læses på skolens hjemmeside under fanen Tilsyn.

 

Ad dagsordenen pkt. 7 - valg af formand og næstformand

Marina Skiern (9.b) blev valgt til formand.

Henrik Berg (2.b) blev valgt som næstformand.

 

Ad dagsordenen pkt. 8 – indkomne forslag

Forslag fra Kim Krarup, 8.a om mulighed for fælles opsparing til udlandsrejse i overbygningen betalt via skolepengebetalingen. Forslaget, som oprindeligt blev fremsat på et delmøde for overbygningen, blev kort nævnt på sidste forældrerepræsentantskabsmøde men uden en egentlig drøftelse af holdningerne til forslaget. GH og RE redegjorde for, at det teknisk er muligt, men at man fra skolens side er usikker på, om der er tale om et ønske, der bakkes op af flertallet af forældrene. Diskussionen på dette møde viste da også, at forældrerepræsentanterne er splittet i holdningen til, hvorvidt forældrenes opsparing til udlandsrejsen i 8.-9. klasse er en ren privat opgave, eller om man skal spare op via månedlig indbetaling på fx 75-100 kr. via skolepengebetalingen. Indførelse af en sådan ordning vil i givet fald kræve stillingtagen til en række praktiske og formelle spørgsmål, og man valgte derfor at lade formandskabet drøfte forslaget nærmere med skolens ledelse. Umiddelbart har forslaget ikke opbakning fra et flertal af forældrerepræsentanter.

 

På spørgsmål om ForældreIntra fremsendt af Maja Thylander, 6.b - der blandt andet nævnte, at forældrene har svært ved at finde de indgåede beskeder, måske fordi alle lærere ikke bruger samme fremgangsmåde - redegjorde RE for ForældreIntra’s opbygning i menu/beskeder, advis mv. Der sendes p.t. advis til forældrenes e-mail én gang i døgnet kl. 17. Fremgangsmåden er primært valgt for ikke at belaste forældrenes e-mail hver gang, der er nyt i ForældreIntra. GH og RE spurgte til forældrerepræsentanternes erfaringer og vil inddrage både input fra mødet og senere kommentarer i den løbende forbedring af systemet. Skolen vil på forældrenes site tydeliggøre præcis de ”bakker”, hvor man hyppigst får information fra skolen, således at man ikke skal lede i undermenuer.

 

Alle opfordres til at rapportere fejl, spørgsmål og forslag til forbedringer til skolens webmaster på rh@sct-joseph.dk

 

Ad dagsordenen pkt. 9 – eventuelt

GH fortalte, at forbedring af gårdmiljøet for de større klasser har høj prioritet, men at pengene jo skal findes først. Man er meget glade for forældrenes opbakning til den fortsatte modernisering, herunder forslag om forældrebidrag til gårdmiljøet fra Maja Thylander, 6.a. GH og RE orienterede om de foreløbige planer for fornyelsen af flagstangsgården og den lille gård. Det er tanken at dele projektet op i mindre enheder, således at man kan sponsere en specifik del af projektet. Man har planer om et ”barometer”, så der i løbet af processen kan måles, hvornår der er penge til hvad.

 

Man havde fra forældrenes side bemærket, asfalten ved den nye bygning allerede er hullet, og GH oplyste, at der efter 1. november skal være byggeteknisk gennemgang af både bygning og udeområde med henblik på udbedring af fejl og mangler.

 

Marina Skiern, 9.b foreslog bedre reklame for lektiecafeen – gerne via forældreIntra.

 

Løbende forespørgsler og kommentarer i øvrigt kan til enhver tid stiles til formanden på marina@skiern.dk

 

 

Mødet afsluttet kl. 21.50

 

 

Referent: Pernille Hoeck